Rezultati

Ip for SMEs v številkah


30 mesecev izvajanja  (februar 2012–julij 2014),


12 partnerjev, od katerih 7 italijanskih in 5 slovenskih,


5 inovativnih storitev, ki so bile uvedene in testirane pri podjetjih,


23 izobraževalnih posvetov v Venetu, FJK in Sloveniji, ki so bili namenjeni podjetjem, stanovskim organizacijam in gospodarstvenikom,


450 podjetij in predstavnikov lokalnega gospodarstva se je udeležilo sreèanj. 170 podjetij je nato izvedlo pilotne projekte za testiranje novih storitev,


1 zakljuèna konferenca za predstavitev doseženih rezultatov,


10 sklenjenih dogovorov o prenosu tehnologije, od katerih 4 na èezmejni, 5 na slovenski in 1 na italijanski ravni,


3 glavna podroèja izvajanja projektnih: IKT, industrija avtomobilskih delov in gradbena tehnologija,


7 usposobljenih tehnoloških brokerjev, ki predstavljajo jedro èezmejnega omrežja specializiranih brokerjev, ki bo vzpostavljeno v prihodnje.


 


 


 


Referencni cilj je dvojen: samostojno podjetje bodisi kot panoga bodisi kot proizvodno podrocje. Pri nekaterih dejavnostih, na primer tistih, ki so povezane s pilotskim delom, bo vkljucevanje podjetij vezano na tehnoloÅ¡ke in informacijske sektorje, na gradbeni inženiring; avtomobilski sektor (OEM in sestavni deli); institucije, ki se ukvarjajo z intelektualno lastnino (in delo tehnoloÅ¡kega prenosa), regionalne in nacionalne agencije za inovacije, PatLIB, raziskovalne zavode (neposredno tudi univerzitetne centre). Ce je cilj okrepiti povezavo med svetom raziskav s trgom in podjetji z vecjo uporabo sredstev intelektualne lastnine in utrditi cezmejno operativno in ucinkovito omrežje, je mogoce napisati naslednjo shemo realizacije projekta: 1. Ko so dolocena in analizirana regionalna in nacionalna sredstva, ki jih dajo na voljo podjetja, in je ocenjen njihov ucinek glede rezultatov srednjerocno in dolgorocno v obmocju projekta, projekt doloci 5 sredstev, ki jih lahko deli celotno partnerstvo in so predmet preizkusa. Ta sredstva, ki bodo lahko moduli izobraževanja, predloge, shematski prikaz, poslovne sheme, posebni primeri bodo prilagojena in preizkuÅ¡ena, pri tem je treba upoÅ¡tevati lokalne posebnosti. 2. Analiza in zbiranje sredstev, katerim se meri ucinek bodo tvorili skupno bazo podatkov. Tako bo cezmejno sodelovanje okrepljeno in deljeno. 3. Na platformi KMS, ki bo razvita, ne bodo samo zbrana sredstva, izkuÅ¡nje na lokalni ravni, ampak tudi moduli izobraževanja, ki so zmožni obveÅ¡cati vkljucene izvajalce pri pilotskem delu. Te module izobraževanja, ki so predvideni na 3 ravneh, bodo vodili izvajalci trgovinskih zbornic (ki imajo posebno pristojnost glede tega) in strokovnjaki, ki bodo postali “agenti za tehnoloÅ¡ko posredniÅ¡tvoâ€Â. Predvideno je izobraževanje 5 agentov, 3 v Italiji in 2 v Sloveniji, ki bodo ustvarili mrežo, pripravljeno za Å¡iritev, in izvedli drugi del pilotskega dela. 4. Pilotsko delo, predvideno na dveh ravneh, bo spodbujalo in Å¡irilo znanje IP z vkljucevanjem 170 podjetij z nanaÅ¡anjem na dolocene panoge (10 predvidenih delavnic); drugi korak, bolj specificen, z nanaÅ¡anjem na 3 izdelane modele (razvoj novih inovativnih podjetij; Å¡iritev podjetij ali mrež podjetij, ki temeljijo na inovativni tehnologiji, uporaba prenosa tehnologije Open Innovation) bo dopolnila vsaj 6 transakcij dobicka IP med Italijo in Slovenijo. Aktivnosti, ki jih bo sprožil projekt, bodo tudi predmet ovrednotenja, da bi preverili ucinkovitost glede na mednarodne standarde. 5. Projekt si za cilj postavi tudi dvig kulture podjetja glede IP: glede na to bi razÅ¡irjena informativna kampanja bistveno pripomogla k temu cilju.